Tenders.ge
RMG Gold

ტენდერი მცურავი სატუმბი სადგურების (პანტონების) დამზადებასა და დამონტაჟებაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს მცურავი სატუმბი სადგურების (პანტონების) დამზადებისა და დამონტაჟების მიზნით.

სამუშაოს დაწყების თარიღი- 08.2017 წ.
სამუშაოს დასრულების თარიღი- 10.2017 წ.

ტენდერთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტში, სადაც მოცემულია სამუშაოს შესრულების ტექნიკური დავალება.

 • ტენდერით დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ადგილზე გაეცნონ ობიექტს. ვიზიტის ორგანიზებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ლილე პირველს: T: 579552051
 • პირველ ეტაპზე, ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა, გთხოვთ, თქვენი ინტერესი გამოხატოთ წერილობით, საკონტაქტო მონაცემებისა და უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით.
 • აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 14.08.2017-მდე, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 

მეორე ეტაპზე, კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • დეტალური ხარჯთაღრიცხვა და ანგარიშსწორების პირობები;
 • დეტალური გეგმა-გრაფიკი;
 • ინფორმაცია ტენდერში მონაწილე კომპანიის მფლობელობაში არსებული ტექნიკისა და აღჭურვილობის შესახებ;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • ინფორმაცია კომპანიის მიერ ანალოგიური პროექტების განხორციელების შესახებ;
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტორნული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და ტენდერის დასახელება.
 • ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა- 14.08.2017
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა - 21.08.2017, 18:00 სთ.

Tender Description:

RMG Announces a tender for the manufacture and installation of floating pumping stations (Pontoons).

The start date of work-08.2017
The date of completion of work – 10.2017

Please see the detailed description of the operations in the attached document.

 • Companies interested in the tender can visit the site. You can contact the secretary of the tender commission Lile Pirveli for organizing a visit: T: +995579552051
 • In the first stage, companies, willing to participate in the tender, please send your letter of Interest (LOI), indicating contact details and information about dully authorized person(s).
 • Please provide above LOI, no later than July 14, 2017, by e-mail to the following email address - LPirveli@richmetalsgroup.com 

In the second stage of the tender, the bidders should submit their tender proposal, where it should be presented:

 • Detailed estimate (The cost of the proposal shall be reflected currency, including all costs related to the supply or manufacturing of the goods and all taxes applicable by the legislation of Georgia, Including VAT) and the terms of payment;
 • Detailed schedule;
 • Information about the equipment owned by the bidder, which is needed for carrying out these operations;
 • Information about the experience of the bidder in this field;
 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com ; providing the password to Secretary until the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;
 • The deadline for submission of proposals is - 21.08.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

Тендерное документация

RMG объявляет тендер на производство и установку плавучих насосных станций (понтонов).

Дата начала работы-08.2017
Дата окончания работ - 10.2017

Пожалуйста, смотрите подробную информацию в прилагаемом документе

 • Компании, заинтересованные в тендере, могут ознакомиться с объектом. Вы можете связаться с секретарем тендерной комиссии Лиле Пирвели для организации визита: T: 579552051
 • На первом этапе компании, желающие принять участие в тендере, пришлите свое письмо-интерес (LOI) с указанием контактной информации и информации об авторизованных лицах.
 • Пожалуйста, предоставьте LOI не позднее 14 июля 2017 года, по электронной почте на следующий адрес - LPirveli@richmetalsgroup.com 

На втором этапе тендера участники должны представить свое тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Детальная оценка (Стоимость предложения должна быть отражена в валюте, включая все расходы, связанные с поставкой или изготовлением товаров и всеми налогами, применяемыми законодательством Грузии, включая НДС) и условия оплаты;
 • Детальный график;
 • Информация об оборудовании, принадлежащем претендентом, которая необходима для проведения этих работ;
 • Информация об опыте участника тендера в этой сфере;
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Тендерное предложение, поданное участником тендера должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (ых) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com ; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений – 21.08.2017

ტენდერის კატეგორია:

 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება
 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
სატენდერო დოკუმენტაცია