Tenders.ge
RMG Gold

ტენდერი ბერთაკარის ასაფეთქებელ სამუშაოებზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია „RMG” აცხადებს ტენდერს ბერთაკარის ასაფეთქებელი სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

სამუშაოების ჩატარების ადგილი : „ბერთაკარის“ მიწისქვეშა საბადო, ს. ბერთაკარი, ბოლნისის რაიონი.

დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.

 • პირველ ეტაპზე, ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა, გთხოვთ, თქვენი ინტერესი გამოხატოთ წერილობით, საკონტაქტო მონაცემებისა და უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით
 • აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 14.08.2017-მდე, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 

მეორე ეტაპზე, კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • დეტალური ხარჯთაღრიცხვა და ანგარიშსწორების პირობები;(ტენდერში მონაწილე კომპანიებმა ფასები უნდა წარმოადგინონ 1 გრძივი მეტრი ასაფეთქებელი სამუშაოების შესახებ);
 • დეტალური გეგმა-გრაფიკი;
 • აღნიშნული სამუშაოების შესრულების ლიცენზია;
 • ინფორმაცია ტენდერში მონაწილე კომპანიის მფლობელობაში არსებული ტექნიკის შესახებ, რომელიც საჭიროა ასაფეთქებელი სამუშაოების განხორციელებისათვის;
 • ინფორმაცია იმ ფეთქი მასალის შესახებ, რომელიც გამოყენებული იქნება ასაფეთქებელი სამუშაოებისთვის;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში კომპანიის გამოცდილების შესახებ;
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტორნული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და ტენდერის დასახელება.
 • ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა- 14.08.2017
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა - 21.08.2017

Tender Description:

RMG Announces tender for the Blasting Operations.

Location: underground mine "Bertakari" in Bertakari village, Bolnisi Region

Please see the detailed description of the operations in the attached documents.

 • In the first stage, companies, willing to participate in the tender, please send your letter of Interest (LOI), indicating contact details and information about dully authorized person(s).
 • Please provide above LOI, no later than August 14, 2017, by e-mail to the following email address - LPirveli@richmetalsgroup.com 

In the second stage of the tender, the bidders should submit their tender proposal, where it should be presented:

 • Detailed estimate (The cost of the proposal shall be reflected currency, including all costs related to the supply or manufacturing of the goods and all taxes applicable by the legislation of Georgia, Including VAT) and the terms of payment; - The bidders should submit prices for 1 longitude of blasting works.
 • Detailed schedule;
 • The license to perform the blasting operations;
 • Information about the equipment owned by the bidder, which is needed for carrying out blasting operations;
 • Information about the explosive materials, which will be used for blasting operations;
 • Information about the experience of the bidder in this field;
 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com ; providing the password to Secretary until the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;
 • The deadline for submission of proposals is - 21.08.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

Тендерное документация

Компания «RMG» объявляет тендер на взрывные работы на Бертакари

Место выполнения работ: подземный рудник «Бертакари» с. Бертакари, Болнисский район.

Пожалуйста, смотрите подробную информацию в прилагаемом документе

 • На первом этапе компании, желающие принять участие в тендере, пришлите свое письмо-интерес (LOI) с указанием контактной информации и информации об авторизованных лицах.
 • Пожалуйста, предоставьте LOI не позднее 14 августа 2017 года, по электронной почте на следующий адрес - LPirveli@richmetalsgroup.com 

На втором этапе тендера участники должны представить свое тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Детальная оценка (Стоимость предложения должна быть отражена в валюте, включая все расходы, связанные с поставкой или изготовлением товаров и всеми налогами, применяемыми законодательством Грузии, включая НДС) и условия оплаты; -Компании, участвующие в тендере должны представить цены на 1 метр взрывных работ)
 • Детальный график;
 • Лицензия на проведение взрывных работ;
 • Информация об оборудовании, принадлежащем претендентом, которая необходима для проведения взрывных работ;
 • Информация о взрывчатом материале, который будет использоваться для производства взрывных работ;
 • Информация об опыте участника тендера в этой сфере;
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Тендерное предложение, поданное участником тендера должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (ых) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com ; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений – 21.08.2017

ტენდერის კატეგორია:

 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
სატენდერო დოკუმენტაცია