Tenders.ge
RMG Gold

ტენდერი სატრანსპორტო გადაზიდვებზე საქართველოს მასშტაბით


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია.

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია „RMG” აცხადებს ტენდერს სატრანსპორტო გადაზიდვებზე საქართველოს მასშტაბით.

ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს, საკუთარი ხარჯებით და ტრანსპორტით, სხვადასხვა სახის ტვირთის გადაზიდვა და თანამშრომლების გადაყვანა საქართველოს მასშტაბით.

ტენდერთად დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ, იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.

ტენდერში მონაწილე დაინტერესებულმა პირებმა შეიძლება წარმოადგინონ კომერციული წინადადება ოთხივე ლოტზე ერთდოულად ან რომელიმე მათგანზე ცალკე. დამკვეთი იტოვებს უფლებას კონტრაქტი გააფორმოს ერთ, ან რამდენიმე შემსრულებელთან, შესაბამისად. ფასები უნდა იყოს მოწოდებული და ფიქსირებული ლარში და შეიცავდეს დღგ-ს გადასახადს.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს დამკვეთი ორთვიანი კონსიგნაციით.

კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • მომსახურების ღირებულება;
 • ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში კომპანიის გამოცდილების შესახებ;
 • ინფორმაცია ტენდერში მონაწილე კომპანიის მფლობელობაში არსებული ტექნიკის შესახებ;
 • იმ კომპანიებმა, რომლებიც განცახდებას აკეთებენ ორმაგი დანიშნულების ტვირთის ტრანსპრტირებაზე, უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი ნებართვა;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში კომპანიის გამოცდილების შესახებ;
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტორნული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com  
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და ტენდერის დასახელება.
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა - 25.08.2017

Тендерное документация

Компания «RMG» объявляет тендер на местные перевозки.

Объявляется тендер на транспортные перевозки по территории Грузии. Выигравшая компания должна обеспечить за свой счет и собственным транспортом перевозку различного типа груза, и транспортировку сотрудников в пределах территории Грузии.

Пожалуйста, смотрите подробную информацию в прилагаемом документе

Заинтересованные в принятии участия в тендере лица могут подать коммерческие заявки по всем 4 лотам одновременно, или по одному из лотов. Соответственно заказчик оставляет за собой право оформить контракт одновременно с несколькими или одним подрядчиком. Цены должны быть фиксированные и представлены в лари с учетом НДС.

Подрядчик должен обеспечить заказчика двухмесячной консигнацией.

Участники тендера должны представить свое тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Стоимость услуги;
 • Информация об опыте участника тендера в этой сфере;
 • Информация об оборудовании, принадлежащем претендентом;
 • Те компании, которые делают заявление о прозрачности грузов двойного назначения, должны предоставить соответствующее разрешение;
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Тендерное предложение, поданное участником тендера должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (ых) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com ; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений – 25.08.2017 

ტენდერის კატეგორია:

 • 63100000 ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები
 • 60600000 წყლის ტრანსპორტის მომსახურებები
სატენდერო დოკუმენტაცია