Tenders.ge
RMG Copper

ტენდერი წისქვილის ჯავშნის შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია.

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია RMG Copper აცხადებს ტენდერს წისქვილის მეტალის ჯავშნის შესყიდვის მიზნით.

 • უპირატესობა მიენიჭებათ პროდუქციის მწარმოებლებს

ლოტი #1

 • МШР 3,2X3,1 წის1ქვილის მეტალის ჯავშნის კომპლექტის შესყიდვა.
 • მოთხოვნილი რაოდენობა - წელიწადში დაახლოებით 10 კომპლექტი
 • საგარანტიო ვადა - მინიმუმ 8 თვე.

ლოტი #2

 • МШР 3.0X2.1 წისქვილის მეტალის ჯავშნის კომპლექტის შესყიდვა.
 • მოთხოვნილი რაოდენობა - წელიწადში დაახლოებით 2 კომპლექტი;
 • საგარანტიო ვადა - მინიმუმ 8 თვე

საორიენტაციოდ,მიმაგრებულ ფაილებში გთხოვთ იხილოთ ინფორმაცია ჩვენს მიერ გამოყენებული მეტალის ჯავშნების მახასიათებლების შესახებ

კომპანიებს შეუძლიათ წინადადება მოგვაწოდონ როგორც ცალ-ცალკე #1 და #2 ლოტზე, ისე ორივე ლოტზე ერთად.

აუცილებელია, რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის წარმომადგენელი ადგილზე დაესწროს მოწოდებული პროდუქციის მონტაჟს.

ანგარიშსწორები პირობები - მხოლოდ პირველი მიწოდებისას,თანხის 50% -ის გადახდა მოხდება პროდუქციის ჩამოტანისთანავე.

პროდუქციის საგარანტიო ვადის მეოთხე თვის გასვლის შემდეგ მოხდება დარჩენილი თანხის ნაწილის გადახდა ყოველთვიურად და საგარანტიო ვადის გასვლამდე სრულად დაიფარება თანხა.

საგარანტიო ვადის დასრულების შემდეგ მომწოდებელი და შემკვეთი გადახედავენ ანგარიშწორების პირობებს და შეთანხმებისამებრ მოახდენენ დაკორექტირებას.

 • პირველ ეტაპზე, ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა, გთხოვთ, თქვენი ინტერესი გამოხატოთ წერილობით, საკონტაქტო მონაცემებისა და უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით.
 • აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 05.10.2017-მდე, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 

ტენდერით დაინტერესებული კომპანიები ადგილზე უნდა გაეცნონ ობიექტს, აიღონ ზომები და შემდგომ მოამზადონ სატენდერო წინადადება,სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • პროდუქციის ფასი (მონაწილე კომპანიებმა ფასები უნდა წარმოადგინონ ცალ-ცალკე, როგორც FCA ასევე, DAP (კაზრეთი)-ის პირობების გათვალისწინებით);
 • პროდუქციის სერთიფიკატი;
 • ინფორმაცია ანალოგიური პროდუქციის წარმოებაში კომპანიის გამოცდილების შესახებ;
 • იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომლებსაც პრეტენდენტი აწვდის ანალოგიურ პროდუქტს;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტორნული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი და ტენდერის დასახელება
 • ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა -05.10.2017
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა -29.10.2017

Tender Description:

RMG Copper announces tender for the purchase of the Liner for the mill.

 • Preference will be given to the product manufacturers

Lot # 1

 • Purchase of set of the metallic Liner of the mill (МШР 3,2X3,1)
 • Requested quantity - about 10 sets per year
 • Warranty term - minimum 8 months.

Lot # 2

 • Purchase of the metal Liner of the mill (МШР 3.0X2.1)
 • Requested quantity - about 2 sets per year;
 • Warranty term - minimum 8 months

In the attached files, please see the information on the characteristics of metal covers used by us

 • Companies can submit the tender proposal separately for Lot # 1 and Lot # 2 , as well as for on both lots together

It is necessary that the tender winner company representative attends the installation of the supplied products

 • Terms of payment - At the first delivery, 50% of the amount will be paid immediately after the product is brought.
  After the fourth month of the guarantee period of the product, the remaining amount will be paid monthly and the whole price will be fully covered by the expiry of the warranty period.
  Upon the completion of the warranty period, the Company and the Contractor will consider the conditions of the settlement and adjust according to the agreement.
 • In the first stage, companies, willing to participate in the tender, please send your letter of Interest (LOI), indicating contact details and information about dully authorized person(s).
 • Please provide above LOI, no later than October 5, 2017, by e-mail to the following email address - LPirveli@richmetalsgroup.com 

Companies interested in the tender should visit the object on the place (Bolnisi region, Kazreti), take measurements and prepare a tender proposal, where it should be presented:

 • Price of the item (The Bidders should submit the prices separately, both in accordance with FCA and DAP (Kazreti)
 • Product Certificate;
 • The list of companies that the bidder delivers a similar product;
 • Information about company experiences in the production of similar products;
 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com ; providing the password to Secretary until the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;
 • The deadline for submission of proposals is - 29.10.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

Тендерное документация

RMG Copper объявляет тендер на закупку футеровки для мельницы.

 • Предпочтение будет отдаваться производителям продукции

Лот № 1

 • Закупка комплекта металлического футеровки мельницы (МШР 3,2X3,1)
 • Требуемое количество - около 10 наборов в год
 • Гарантийный срок - минимум 8 месяцев.

Лот № 2

 • Закупка комплекта металлического футеровки мельницы (МШР 3.0X2.1)
 • Требуемое количество - около 2 комплектов в год;
 • Гарантийный срок - минимум 8 месяцев

В прилагаемых файлах, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о характеристиках используемых нами металлических футеровкой

 • Компании могут подавать тендерное предложение отдельно по лоту №1 и лоту №2, а также по обоим лотом вместе

Необходимо, чтобы представитель компании-победителя тендера присутствовал на установке поставляемой продукции

Пожалуйста, смотрите подробную информацию в прилагаемом документе

 • Условия оплаты - При первой поставке 50% суммы будет выплачиваться сразу же после подачи продукта.
  После четвертого месяца гарантийного срока продукта оставшаяся сумма будет выплачиваться ежемесячно, и вся цена будет полностью покрываться по истечении гарантийного срока.
  По завершении гарантийного срока Компания и Подрядчик будут рассматривать условия расчета и корректировать в соответствии с соглашением.
 • На первом этапе компании, желающие принять участие в тендере, пришлите свое письмо-интерес (LOI) с указанием контактной информации и информации об авторизованных лицах.
 • Пожалуйста, предоставьте LOI не позднее 5 октября 2017 года, по электронной почте на следующий адрес - LPirveli@richmetalsgroup.com 

Компании, заинтересованные в тендере, должны посетить объект на месте (Болнисский район, Капрети), проводить измерения и подготовить тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Цена продукта (Претенденты должны представить цены отдельно, как в соответствии с FCA и DAP (Kazreti)
 • Сертификат продукта;
 • Информация об опыте компании в производстве аналогичных продуктов;
 • Список компаний, которые участник торгов поставляет аналогичный продукт;
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Тендерное предложение, поданное участником тендера должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (ых) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com ; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений – 29.10.2017

ტენდერის კატეგორია:

 • 14500000 სამთო მრეწველობასა და კარიერის დამუშავებასთან დაკავშირებული პროდუქტები
 • 43100000 სამთო მანქანა-დანადგარები
 • 43600000 სამთო მრეწველობის, კარიერული დამუშავებისა და სამშენებლო მანქანების ნაწილები