Tenders.ge
საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია

ტენდერი სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 16:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვაზე.

# დასახელება ტექნიკური მახახიათებლები განზომილების ერთეული რაოდ. ერთ. ფასი საერთო ფასი შენიშვნა
1 არტაშანი (ზედა და ქვედა კიდურის) წყვილი 2      
2 ფონენდოსკოპი სტანდარტული ცალი 2      
3 არტერიული წნევის საზომი აპარატი   ცალი 2      
4 მაკრატელი (არასაოპერაციო სამედიცინო მაკრატელი ცალი 2      
5 თერმომეტრი (სამედიცინო თერმომერტი) ცალი 2      
6 ლახტი (ნებისმიერი ტიპის) ცალი 2      
7 ფანარი (ნებისმიერი ტიპის) ცალი 2      
8 პირველადი ექმიმამდელი დახმარების საველე აფთიაქი-ზურგჩანთა შედგენილი პროფესიონალი პარამედიკის მიერ, მოხმარების მკაფიო ინსტრუქციით კომპლექტი 1      


ფიქსირებული ფასები:
ზემოაღნიშნული ფასები მყარია და ფიქსირებული და ხელშეკრულების ძალაში ყოფნის პერიოდში არ ექვემდებარება ცვლილებას (მინიმუმ 30 დღე).

  • მოწოდების გრაფიკი: მოწოდება უნდა მოხდეს ზემოთ მოყვანილი განრიგის შესაბამისად, მაგრამ არაუგვიანეს ერთი თვისა კონტრაქტის ხელმოწერის თარიღიდან.
  • გადახდა ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ლარებში. შესყიდვის კონტრაქტის ღირებულების 100% გადაიხდება არაუგვიანეს 30 (კალენდარული) დღისა საქონლის მოწოდების, ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტების წარმოდგენის და მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ. წარმოსადგენი დოკუმენტებია: მომწოდებლის ინვოისი (დედანი და ორი ასლი), სადაც მოცემულია საქონლის აღწერა, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი თანხა.
  • გარანტია: შემოთავაზებულ საქონელს უნდა ჰქონდეს მწარმოებლის გარანტია სულ ცოტა 12 (თორმეტი) თვის ვადით დამკვეთისათვის მიწოდების მომენტიდან. გთხოვთ, დეტალურად მიუთითოთ კონკრეტული საგარანტიო პერიოდი და პირობები.
  • შეფუთვისა და მარკირების ინსტრუქციები: შემოთავაზებულ საქონელი ცალ-ცალკე უნდა იყოს დაფასოებული და შეფუთული, თითოეულ შეფუთვაზე უნდა ეწეროს საქონლის დასახელება და დამკვეთის სახელწოდება და ტვირთის დანიშნულების მისამართი.
  • მოწოდების პირობების დარღვევა: შემსყიდველი უფლებას იტოვებს ყოველგვარი ვალდებელების წარმოშობის გარეშე გააუქმოს გაცემული კონტრაქტი, თუკი მომწოდებელი ვერ შეძლებს საქონლის მოწოდებას ზემოთ მოცემული ვადებისა და პირობების შესაბამისად.

მომწოდებელი:
მომწოდებლის უფლებამისილი პირის ხელმოწერა
ადგილი:
თარიღი:
რეესტრის რეგისტრაციის #
საბანკო რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • პრეტენდენტის რეკვიზიტები.
  • ფასების ცხრილის შევსებული ფორმა (იხილეთ დანართი 1)

წინადადების გამოგზავნის წესი:

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია (ხელმოწერილი შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ) შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N40/1, ან ელექტრონულ მისამართზე: g.giorgobiani1988@gmail.com  არაუგვიანეს 2018 წლის 30 მაისის 16:00 საათამდე.

საკონტაქტო პიროვნება:
გიორგო გიორგობიანი
ტელ: 577 64 00 74
საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია
შესყიდვების მენეჯერი

ტენდერის კატეგორია:

  • 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები
  • 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები