Tenders.ge
კრედო ბანკი

T4669 - ტენდერი სასურსათო პროდუქტის და მომსახურების შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ელექტრონული ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს. "კრედო ბანკი" აცხადებს ტენდერს სასურსათო პროდუქტისა და მომსახურების შესყიდვის შესახებ და იწვევს დაინტერესებულ პირებს/კომპანიებს ღია კონკურენტუნარიან ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტია:

 • სასურსათო პროდუქტი, კერძოდ: ყავა, ჩაი, შაქარი, ნაღების ფხვნილი, რძე, ყავის მარცვალი, ყავის ფილტრი;
 • კრედო ბანკის მიერ წლის განმავლობაში შესყიდული პროდუქციის რაოდენობები მოცემულია დანართი №1 -ში (ხარჯთაღრიცხვა);
 • გამარჯვებული კომპანია იღებს ვალდებულებას თვეში ერთხელ მიაწოდოს მოთხოვნილი რაოდენობის/სახეობის პროდუქტი საქართველოს მასშტაბით კრედო ბანკის ყველა ოფისს;
  - ოფისების მისამართები იხილეთ დანართ №2-ში;

აუცილებელი მოთხოვნები:

 • ფასების მოწოდება ხდება დანართი №1 ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (ხელმოწერილი და ბეჭდით დამოწმებული უფლებამოსილი პირის მიერ);
  - აუცილებელია ატვირთოთ ხარჯთაღრიცხვის დანართი, ასევე excel-ის ფაილითაც;
 • წინადადებაში მითითებული ფასი გამოსახული უნდა იყოს ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა შესაძლო გადასახადის ჩათვლით (მათ შორის დღგ);
 • მოწოდებულ ერთეულის ფასში უნდა შედიოდეს ყველა ხარჯი, როგორიცაა:
  - პროდუქციის ღირებულება;
  - ტრანსპორტირების ხარჯი;
  - მომსახურება
 • მიწოდების ვადებში უნდა მიეთითოს სამუშაო დღეების რაოდენობა;
 • კრედო ბანკის სერვისცენტრების სამუშაო გრაფიკი არის ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:30/18:00 სთ, შაბათი დღე 10:00/12:30 საათი;
 • სათავო ოფისი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00/18:00 სთ
 • მომწოდებელი იღებს ვალდებულებას მისაწოდებელი საქონლის შეფუთვებს ქარხნულად მითითებული ქონდეს:
  - ბრენდის დასახელება
  - მწარმოებელი ქვეყანა
  - პარამეტრები (ზომა, წონა, სახეობა)
 • პროდუქცია აუცილებლად უნდა იყოს სერთიფიცირებული (ISO 9001; ISO 14000);
 • უპირატესობა მიენიჭება ეკონომიურ შეფუთვებს

შენიშვნა:

 • შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ტენდერში მონაწილე კომპანი(ებ)ს მოსთხოვოს პროდუქციის ნიმუშების წარმოდგენა, იმ შემთხვევაში თუ ისინი მოხვდებიან შერჩეულ კომპანიებს შორის მოკლე სიაში (Short List);
 • მომწოდებელს აქვს შესაძლებლობა რომ შემოთავაზებაში წარმოადგინოს სხვადსხვა ბრენდის, ხარისხის და სპეციფიკაციის პროდუქცია დანართი №1_ის მიხედვით;

ანგარიშსწორების პირობები:

კრედო ბანკი გამარჯვებულ კომპანიასთან 2 თვიანი სატესტო ვადით მოახდენს სასურსათო პროდუქტის შესყიდვას, რის შემდეგაც გააფორმებს ხელშეკრულებას 1 წლის ვადით;

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ხელმოწერილი ზედნადებების და ჯამური ინვოისის მოწოდებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

გამარჯვებულის გამოვლენა:

ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირებმა წინადადებები უნდა წარადგინონ შესყიდვების ელექტრონული სისტემის tenders.ge –ს საშუალებით. ტენდერი ჩატარდება ეგრეთ წოდებული ერთი კონვერტის პრინციპით.

სატენდერო კომიტეტი განიხილავს tenders.ge -ს საშუალებით წარმოდგენილ ყველა სატენდერო წინადადებას და გამარჯვებულად გამოავლენს კომპანიას, ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

 • ფასი
 • მომსახურების ხარისხი
 • მოწოდების ვადები
 • გამოცდილება (სასურველია მომწოდებელს ჰქონდეს მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ საქმიანობაში)

მიუხედავად შედეგებისა, ტენდერში მონაწილე ყველა კომპანია ინფორმირებული იქნება ტენდერის შედეგების შესახებ.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები: 

მიმწოდებელმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • რეკვიზიტები და საკონტაქტო ინფორმაცია კომპანიის ტიტულიან ფურცელზე, ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციების გათვალისწინებით:
  - კომპანიის დასახელება/საიდენტიფიკაციო კოდი
  - იურიდიული მისამართი
  - კომპანიის ხელმძღვალეობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი/გვარი
  - კომპანიასთან საკონტაქტო პირის სახელი/გვარი
  - ტელეფონ(ებ)ი
  - E-Mail/ Web-გვერდი
  - კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ მოკლე ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერა, გამოცდილება)
 • პარტნიორი კომპანიების ჩამონათვალი და მსგავსი მომსახურების შესახებ რეკომენდაციები (რეკომენდატორი პირების ჩამონათვალი საკონტაქტო ინფორმაციის და კომპანიის დასახელების მითითებით ); მინიმუმ 2 რეკომენდატორი პირი;
 • სრულყოფილად შევსებული და ხელმოწერილი -დანართი №1;
 • ხელმოწერილი დამატებითი დანართები:
  - დანართი №3 - შესაბამისობა გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებთან
  - დანართი №4 - აფიდავიტი სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

შესაძლებელია განხორციელდეს პრეტენდენტებისაგან სხვა დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა და/ან წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტება.

 • სატენდერო წინადადების მიღების ბოლო ვადაა: 2018 წლის 24 დეკემბერი 18:00 საათი.
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის შინაარსობრივ თუ ტექნიკურ მხარესთან დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოიყენოთ www.tenders.ge -ზე განთავსებული შეკითხვების მოდული, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის და წარმოადგენს ღია ინფორმაციას.

ტენდერის კატეგორია:

 • 15500000 რძის პროდუქტები
 • 15600000 დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები
 • 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა