Tenders.ge
ბი ემ სი გორგია

T5167 - ტენდერი ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე საწყობის (6500 კვ.მ) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბი ემ სი გორგია“ აცხადებს ტენდერს ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე საწყობის (6500 კვ.მ) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • ტენდერის მიმდინარეობის განმავლობაში პრეტენდენტებმა უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი.
 • ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელ-ფოსტით ან ტელეფონით.
 • ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს. 

ტენდერში მონაწილეობის პირობები:

 • ტენდერი ცხადდება გამარჯვებულთან ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მოთხოვნილი სამუშაოს შესყიდვის ფარგლებში მხარეთა შორის თანამშრომლობის ძირითადი პირობები (შემდგომში - ხელშეკრულება).
 • ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს. 

ანგარიშსწორების პირობა:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში და მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს.
 • ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად მოთხოვნილი სამუშაოების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და მხარეთა შორის შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა N2) გაფორმებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში. 

სატენდერო მოთხოვნები:

 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
 • ტენერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ შეავსოს შემოთავაზებული ფასების ცხრილი-ხარჯთაღრიცხვა (დანართი 2);
 • პრეტენდენტებმა თანდართულ ფაილში შესაბამისად შევსებულ ფასების ცხრილი -ხარჯთაღრიცხვაში (დანართი 2) უნდა მიუთითონ სამუშაოების ღირებულება;
 • შემოთავაზებული სამშენებლო სამუშაოების სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში მოცემულ პარამეტრებს. ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია: • რეკვიზიტები (დანართი 1); • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; •
 • ფასების ცხრილი-ხარჯთაღრიცხვა (დანართი 2);
 • შესრულების ვადა ------ კალენდალური დღე.
 • გარანტია შენობა-ნაგებობაზე და ჩატარებულ სამუშაოებზე მინიმუმ 20 წელი. 

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სამუშაოების შესრულების მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება.

სრული სატენდერო დოკუმენტაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის, 17 აპრილი, 18:00 სთ; 
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში; 

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
საკონტაქტო პირი: ზვიად საყვარელიძე
ტელ: +995 591 64 21 79
ელ. ფოსტა: zviad.sakvarelidze@gorgia.ge

შენიშვნა: ტენდერი ტარდება ვაჭრობის გარეშე.

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები