Tenders.ge
შპს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო

T6399 - ტენდერი საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

შპს “წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფოში“ (შემდგომში „საავადმყოფო“) აცხადებს ტენდერს საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაზე.

საქონლის მიწოდების ვადები და ადგილი:

 • საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვის მანძილზე, ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ ყოველი კონკრეტული მოთხოვნის განთავსებიდან არაუგვიანეს მესამე დღისა;
 • საქონლის ტრანსპორტირება განხორციელდება შემსყიდველის მიერ მომწოდებლის ქ. თბილისში განთავსებული ადგილიდან საავადმყოფოში (მისამართი: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა N33).

ანგარიშსწორების პირობები:

 • ფასები მოცემული უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით, რომელიც უცვლელი იქნება მთელი საკონტრაქტო პერიოდის განმავლობაში;
 • ფასი უნდა მოიცავდეს ადგილზე მოწოდების ღირებულებასაც;
 • ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში, თვის ბოლოს, თვის განმავლობაში გაწეული მომსახურების შესაბამისად წარმოდგენილი კონსოლიდირებული მიღება-ჩაბარების აქტის დადასტურებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში;
 • წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

ტენდერში მონაწილეობის პირობები:

 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ტენდერი ტარდება 3 ეტაპიანი ვაჭრობის პრინციპით. ვაჭრობა გაიმართება სავარაუდო შესასყიდი რაოდენობის წლიურ თანხაზე, ბიჯის ოდენობა განისაზღვრება 158 (ასორმოცდათვრამეტი) ლარის ოდენობით;
 • საქონლის საბოლოო ერთეულის ფასები გამოითვლება საბოლოო შემოთავაზების მიხედვით, რაც გულისხმობს პროპორციულად დაკლებას ცხრილში არსებული საქონლის ერთეულის ფასების მიმართ;
 • გამარჯვებული კომპანია შეირჩევა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ფასი, ნიმუშების შეთანხმება, მოწოდების ვადა;
 • საავადმყოფოს მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია შეათანხმოს მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუშები;
 • საავადმყოფო იტოვებეს უფლებას, ტენდერის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, საკუთარი შეხედულებისამებრ.
 • ტენდერში გამარჯვებულთან ხელშეკრულება გაფორმდება 2020 წლის 1 თებერვლამდე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • თანდართული ფაილი (დანართი N1) სრულად შევსებული სახით, დასკანერებული PDF ფორმატში.
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.

შენიშვნა: დანართი N1-ში მითითებული რაოდენობები შეიძლება შემცირდეს ან გაიზარდოს საავადმყოფოს მოთხოვნის შესაბამისად.

სრული სატენდერო დოკუმენტაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის, 20 იანვრის, 17:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი;
 • ვაჭრობა გაიმართება შესასყიდი პროდუქციის ჯამურ ღირებულებაზე (წლიური მოცულობის გათვალისწინებით);
 • შეთავაზების მაქსიმალური ოდენობა: 31608 ლარი.
 • ბიჯი: 158 ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
ლევან ლიპარტელიანი
მობ.: 598890886
ელ-ფოსტა: levani.liparteliani@mail.ru

ტენდერის კატეგორია:

 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა