Tenders.ge
ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ

T6429 - ტენდერი ინერტული მასალის შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ინერტული მასალის შესყიდვაზე (დანართი N1-ში მოცემული სპეციფიკაციების შესაბამისად სამ ლოტად):

 • გარეცხილი მდინარის სამშენებელო ქვიშა 0-0.5მმ;
 • გარეცხილი მდინარის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 0-40 მმ;
 • გარეცხილი მდინარის ბალასტი (გაცრილი) 0-70 მმ შესყიდვაზე

შენიშვნა: მონაწილე კომპანიას უფლება აქვს წარმოადგინოს სატენდერო წინადადება ყველა ან ერთ რომელიმე ლოტზე. სისტემაში დაფიქსირებული ფასი უნდა იყოს GWP-ის საწყობამდე (ფეიქრების ქ. N14) ტრანსპორტირების გათვალისწინებით, ხოლო ფასების ცხრილში მითითებული უნდა იყოს შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი სამი ალტერნატიული ფასი. 

მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა:

 • ინერტული მასალის შესყიდვა დანართი N1-ში მოცემული სავარაუდო წლიური მოცულობების შესაბამისად.

შენიშვნა: წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მოცულობები არის საორიენტაციო და შემსყიდველი იტოვებს უფლებას სრულად არ აითვისოს  ელექტრონულ ტენდერში განსაზღვრული რაოდენობები.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება დანართი N1-ის მიხედვით.

საქონლის მიწოდების (ხელშეკრულების) ვადა:

 • ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად ყოველდღიურ რეჟიმში, ამასთან GWP-ის საწყობი მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, შესაბამისად მასალის მიწოდება შესაძლებელია განხორციელდებს დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში.

შენიშვნა: აღნიშნული ხელშეკრულების ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს შემსყიდველის და გამყიდველის ურთიერთშეთანხმებით.

საქონლის მიწოდების ფორმა და ადგილი:

 • საქონლის მიწოდების ფორმა და ადგილი დაზუსტება ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე.

მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

 • პრეტენდენტს უნდა გააჩნდესშესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული ანალოგიური მასალის მიწოდებისგამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები: ხელშეკრულებ(ებ)ი და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის მიღება-ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).

შესყიდვის ობიექტის ნიმუში ან/და ექსპერტიზის დასკვნა

 • შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებას იტოვებს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის დასრულების შემდეგ ხარისხის შემოწმების მიზნით განახორციელოს ვიზიტი პრეტენდენტის კარიერზე.

ანგარიშსწორების პირობები:

 • ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით კონკრეტულ შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:

 • ფასების ცხრილი (დანართი N1), ასევე ინფორმაცია მაქსიმალური დღიური რაოდენობის მიწოდების შესაძლებლობაზე;
 • გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.6 პუნქტის შესაბამისად;
 • სამშენებლო (გარეცხილი) ქვიშის 0-0.5მმ, ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის 0-40მმ, ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის 0-70მმ რაოდენობის დამადასტურებელი ლიცენზია;
 • ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ (სამუშაოების შესრულებისათვის აუცილებელი ტექნიკის ჩამონათვალი და მათი მოცულობები)
 • ინფორმაცია კარიერის ადგილმდებარეობიდან ფეიქრების ქ. N14-მდე არსებული მანძილის შესახებ (კმ), ასევე ინფორმაცია კარიერის ადგილმდებარეობის შესახებ;

შენიშვნა: წარმოდგენილ კილომეტრაჟში ცალ-ცალკე უნდა იყოს მითითებული გრუნტიანი და ასფალტიანი გზის მანძილი

 • შემოთავაზებული საქონლის შესაბამისობის სერტიფიკატი (ასლი).
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ;
 • კეთილსინდისიერების განაცხადი

შენიშვნა:

 • ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
 • პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 

 • გაკოტრების პროცესში;
 • ლიკვიდაციის პროცესში;
 • საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ-ს).

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge -ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის, 21 იანვარი, 17:00 სთ;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი.
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების წარმომადგენელი
საკონტაქტო პირი: გიორგი გიორგობიანი
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ggiorgobiani@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1143); 577 640 074

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145); 599 50 50 67 

ტენდერის კატეგორია:

 • 14200000 ქვიშა და თიხა