Tenders.ge
საქართველოს ბანკი

T6934 - ტენდერი ქაღალდის ფულის სათვლელი აპარატების შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს ქაღალდის ფულის სათვლელი აპარატების შესყიდვაზე:

საქონლის დასახელება ტიპი შესასყიდი რა-ბა ერთეულის ფასი (დოლარი) ჯამური ფასი (დოლარი)
ქაღალდის ფულის სათვლელი აპარატი იხილეთ სპეციფიკაციები 60 ცალი    

 

საგარანტიო პერიოდი (თვე) მოწოდების ვადა (კლ.დღე) 1 აპარატის გაწმენდა თვეში ერთხელ (ლარი) გარანტია მოიცავს თუ არა აპარატის წმენდას თვეში ერთხელ უფასოდ
     

კი / არა

აღწერილობა:

 • ბანკი ამჟამად იყენებს ორ ჯიბიანი ფულის სათვლელი აპარატის შემდეგ მოდელს - Scancoin 8220. პრეტენდენტი უფლებამოსილია წარმოადგინოს სხვა ტიპის ან/და ბრენდის საქონელი, რომლის სპეციფიკაცია უნდა იყოს არანაკლებ მოთხოვნილი ტექნიკური სპეციფიკაციებისა.

ტექნიკური სპეციფიკაცია:

 • არანაკლებ 6 ვალუტა;
 • ვალუტის ავტომატური ამოცნობა;
 • სხვადასხვა ვალუტების ერთდროული თვლა და დაჯამება;
 • შერეული ნომინალის გადათვლა;
 • ერთი ნომინალის გადათვლა / დახარისხება;
 • დახარისხება ნომინალის მიხედვით;
 • დახარისხება მხარის მიხედვით;
 • დახარისხება ორიენტაციის მიხედვით;
 • დახარისხება ემისიის მიხედვით;
 • ჯიბეების ტევადობა (არანაკლებ): მიმღები 500; დამგროვებელი 220 ; წუნდებული 50;
 • ეკრანი: LCD არანაკლებ 3.2 ინჩი სენსორული, ფერადი;

ბანკნოტის სიყალბის შემოწმება:

 • გეომეტრიული პარამეტრების დეტექცია SD, ულტრაიისფერი ნიშნების დეტექცია UV, ინფრაწითელი ნიშნების დეტექცია IR, მაგნიტური მელნის დეტექცია MG, ორმაგი სკანერი ბანკნოტის სრული სკანირებისთვის Double CIS, სერიული ნომრების ამოცნობა შედარება SN.
 • სიჩქარე: სერიული ნომრების ამოცნობ (არანაკლებ)ა: 800 ბანკნოტა / წუთში, ნომინალის ამოცნობის და დეტექცია: 900, ბანკნოტა/წუთში, თავისუფალი თვლა (არანაკლებ): 1100 ბანკნოტა / წუთში

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • ტენდერის მიმდინარეობის განმავლობაში პრეტენდენტებმა უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი.
 • საქონლის შემოთავაზება უნდა მოხდეს ა.შ.შ. დოლარში, ხოლო მომსახურების ეროვნულ ვალუტაში - ლარში..
 • ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით E-mail-ით ან ტელეფონით.
 • ტენდერის დასრულების შემდეგ ბანკი განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს.

ტენდერში მონაწილეობის პირობები:

 • ტენდერი ჩატარდება 3 ბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით 60 ცალი შესასყიდი საქონლის ჯამურ თანხაზე, ბიჯის ოდენობა განისაზღვრება არანაკლებ 800 დოლარის ოდენობით;
 • ფასი უნდა მოიცავდეს ყველა გადასახადს და ტრანსპორტირებას ქ.თბილისში.
 • ვაჭრობის დასრულების შემდგეგ ბანკი იტოვებს უფლებას მოლაპარაკება გააგრძელოს კომპანიებთან ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;
 • გამარჯვებული კომპანია შეირჩევა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: საქონლის ფასი, მომსახურების ფასი (გაწმენდის სამუშაოები), საგარანტიო პერიოდი და მოწოდების ვადა;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ან გადაავადოს ტენდერი საკუთარი შეხედულებისამებრ, ასევე ვაჭრობის დასრულების შემდეგ აწარმოოს დამატებითი მოლაპარაკებები პრეტენდენტებთან ფასებთან ან/და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით;

ანგარიშსწორების პირობა:

 • ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება განხორციელდება მოთხოვნილი პროდუქციის სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და მხარეთა შორის შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) საბანკო დღის ვადაში.

სატენდერო მოთხოვნები:

 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
 • ტენერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ შეავსოს წინამდებარე დოკუმენტი;
 • შემოთავაზებული ძირითადი პროდუქცია სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში მოცემულ პარამეტრებს.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

 • წინამდებარე დოკუმენტში არსებული ცხრილ(ებ)ი შევსებული, დაბეჭდილი და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ;
 • შემოთავაზებული საქონლის დასახელება დეტალური სპეციფიკაციები და საგარანტიო პირობები;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • საბანკო რეკვიზიტები;

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე www.tenders.ge
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის, 15 ივნისი, 17:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: დოლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი;
 • ბიჯი: 800 დოლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
კონსტანტინე მეტრეველი
ტელ: +995 595 03 64 84
ელ. ფოსტა: ko.metreveli@bog.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები
 • 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა