ჩაბარების ვადა:

3 ივლისი 2020, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T7032 - ტენდერი თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული დრამატული თეატრის შეღებილი RAL 8017 ლითონის კარების დამზადება/მონტაჟზე

ტენდერის აღწერილობა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ასოციაცია ატუ“ აცხადებს ტენდერს და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტია: თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული დრამატული თეატრი.

შეღებილი RAL 8017 ლითონის კარების დამზადება - მონტაჟი თანდართული ნახაზების და სპეციფიკაციის მიხედვით.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ წარმოებული ლითონის კარებზე გამოყენებული მასალების მახასიათებლები (ჩარჩოს ზომები და ტიპი, კარის ფრთის სისქე, ლითონის ფურცლის სისქე, საკეტის და სახელურების ტიპები და ა.შ.) 

 • კ-20; მარცხენა გაღებით. ზომა - 700 X 2100 მმ -1 ცალი. სულ - 1,47 მ2
 • კ-20; მარჯვენა გაღებით. ზომა - 700 X 2100 მმ -1 ცალი. სულ - 1,47 მ2
 • კ-23; მარცხენა გაღებით. ზომა - 900 X 2100 მმ -1 ცალი. სულ - 1,89 მ2
 • კ-23; მარჯვენა გაღებით. ზომა - 900 X 2100 მმ -1 ცალი. სულ - 1,89 მ2
 • კ-24; მარცხენა გაღებით. ზომა - 900 X 1700 მმ -3 ცალი. სულ - 4,59 მ2
 • კ-25; მარცხენა გაღებით. ზომა - 900 X 1400 მმ -1 ცალი. სულ - 1,26მ2
 • კ-26; მარცხენა გაღებით. ზომა - 800 X 1350 მმ - 1 ცალი. სულ - 1,08 მ2

სულ კარებების რაოდენობა 9 ც. მთლიანი ფართი 13,65მ2.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:
იურიდიული  და ფიზიკური პირებისათვის:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ბოლო 15 დღის.
 • შედარების აქტი ბიუჯეტთან - ელექტრონული წესი.
 • ინფორმაცია ძირითადი თანამდეობებზე მომუშავეთ კვალიფიკაციის შესახებ (CV)
 • ინფორმაცია 3-5 წლის მანძილძე გაწეული ანალოგიური მომსახურეობის (სამუშაოების) შესახებ ფოტომასალით.

მოკლე ინსტრუქცია სატენდერო წინადადებების შედგენის წესის შესახებ:

 • შესყიდვის ფასი უნდა წარმოდგენილი იქნას ლარებში;
 • შესყიდვის ფასი უნდა იყოს შედგენილი გადმოცემული პროექტის მიხედვით .
 • სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე                                                                
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი სამუშოების ხანგრძლიობა და სამუშოების გრაფიკი
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი პროდუქციის საგარანტიო ვადა
 • სატენდერო წინადადების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება პრეტენდენტის შესყიდვის ფასი, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, შემოთავაზებული მეთოდოლოგია და მიდგომების ეფექტურობა.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • პრეტენდენტმა წერილობით განაცხადი ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სატენდერო წინადადება და მუშაობის გრაფიკი, ერთ დახურულ კონვერტში, უნდა წარმოადგინოს 2020 წლის 3 ივლისს 16 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.N 39ა 10 სართული, ოთახი N14 ან N1. საკონტაქტო პირი გიორგი გუგუნაშვილი ტელ: 599537723

შესასრულებელი სამუშაოების დეტალები და მასალა შეგიძლიათ დააზუსტოდ პროექტის მთავარ არქიტექტორთან ბ-ონ თამაზ შაშიაშვილთან ტელ: 597909100

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სერგო კელენჯერიძესთან ტელ: 599731841

ტენდერის კატეგორია:

 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 44200000 სტრუქტურული მასალები