ჩაბარების ვადა:

3 ივლისი 2020, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T7033 - ტენდერი თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული დრამატული თეატრის შეღებილი RAL 8017 მ.დ.ფ-ის კარების დამზადება/მონტაჟზე

ტენდერის აღწერილობა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ასოციაცია ატუ“ აცხადებს ტენდერს და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტია: თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული დრამატული თეატრი.  

შეღებილი RAL 8017 მ.დ.ფ-ის კარების დამზადება/მონტაჟზე თანდართული ნახაზების და სპეციფიკაციის მიხედვით, თამასა (ნალიჩნიკი) ერთი მხრიდან.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ წარმოებული მ.დ.ფ.-ის კარების მახასიათებლები (ჩარჩოს ზომები, კარის ფრთის სისქე, თამასის ზომები, მ.დ.ფ.-ის სისქე, საკეტის და სახელურების ტიპები და ა.შ.) 

 • კ-8; მარცხენა გაღებით. ზომა - 900 X 2200 მმ -38 ცალი. სულ - 75,24 მ2
 • კ-8; მარჯვენა გაღებით. ზომა - 900 X 2200 მმ -16 ცალი. სულ - 31,68მ2
 • კ-8'; მარცხენა გაღებით. ზომა - 900 X 2100 მმ -1 ცალი. სულ - 1,89 მ2
 • კ-8'; მარჯვენა გაღებით. ზომა - 900 X 2100 მმ -1 ცალი. სულ - 1,89 მ2
 • კ-13; მარჯვენა გაღებით. ზომა - 1100 X 2200 მმ -1ცალი. სულ - 2,42 მ2
 • კ-16; მარჯვენა გაღებით. ზომა - 900 X 2200 მმ -2 ცალი. სულ - 3,96მ2
 • კ-16; მარცხენა გაღებით. ზომა - 900 X 2200 მმ - 6 ცალი. სულ - 11,88 მ2
 • კ-21; მარცხენა გაღებით. ზომა - 800 X 2200 მმ - 2 ცალი. სულ - 3,52მ2
 • კ-21; მარჯვენა გაღებით. ზომა - 800 X 2200 მმ -2 ცალი. სულ - 3,52 მ2
 • კ-22; მარცხენა გაღებით, ცხაურით. ზომა - 900 X 2200 -1 ცალი. სულ - 1,98მ2
 • კ-28; მარცხენა გაღებით,ზღურბლით ზომა - 750 X 1350 -1 ცალი. სულ - 1,01მ2
 • კ-29; მარჯვენა გაღებით. ზღურბლით ზომა - 900 X 1300 -1 ცალი. სულ - 1,44მ2
 • სულ კარებების რაოდენობა 72 ც. მთლიანი ფართი 140,43 მ2.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:
იურიდიული  და ფიზიკური პირებისათვის:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ბოლო 15 დღის.
 • შედარების აქტი ბიუჯეტთან - ელექტრონული წესი.
 • ინფორმაცია ძირითადი თანამდეობებზე მომუშავეთ კვალიფიკაციის შესახებ (CV)
 • ინფორმაცია 3-5 წლის მანძილძე გაწეული ანალოგიური მომსახურეობის (სამუშაოების) შესახებ ფოტომასალით.

მოკლე ინსტრუქცია სატენდერო წინადადებების შედგენის წესის შესახებ:

 • შესყიდვის ფასი უნდა წარმოდგენილი იქნას ლარებში;
 • შესყიდვის ფასი უნდა იყოს შედგენილი გადმოცემული პროექტის მიხედვით .
 • სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე                                                                
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი სამუშოების ხანგრძლიობა და სამუშოების გრაფიკი
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი პროდუქციის საგარანტიო ვადა
 • სატენდერო წინადადების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება პრეტენდენტის შესყიდვის ფასი, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, შემოთავაზებული მეთოდოლოგია და მიდგომების ეფექტურობა.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • პრეტენდენტმა წერილობით განაცხადი ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სატენდერო წინადადება და მუშაობის გრაფიკი, ერთ დახურულ კონვერტში, უნდა წარმოადგინოს 2020 წლის 3 ივლისს 16 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.N 39ა 10 სართული, ოთახი N14 ან N1. საკონტაქტო პირი გიორგი გუგუნაშვილი ტელ 599537723

შესასრულებელი სამუშაოების დეტალები და მასალა შეგიძლიათ დააზუსტოდ პროექტის მთავარ არქიტექტორთან ბ-ონ თამაზ შაშიაშვილთან ტელ: 597909100

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სერგო კელენჯერიძესთან ტელ: 599731841

ტენდერის კატეგორია:

 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 44200000 სტრუქტურული მასალები