ჩაბარების ვადა:

3 ივლისი 2020, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T7034 - ტენდერი ზუგდიდის შალვა დადიანის სახეელობის დრამტული თეატრის დაშპონილი წაბლის ფაქტურით მ.დ.ფ-ის კარების დამზადება/მონტაჟზე

ტენდერის აღწერილობა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ასოციაცია ატუ“ აცხადებს ტენდერს და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტია: ზუგდიდის შალვა დადიანის სახეელობის დრამტული თეატრი.

დაშპონილი წაბლის ფაქტურით მ.დ.ფ-ის კარების დამზადება - მონტაჟი თანდართული ნახაზების და სპეციფიკაციის მიხედვით, თამასა (ნალიჩნიკი) ერთი მხრიდან.

პრეტენდენტმა უნდა  წარმოადგინოს მის მიერ წარმოებული მ.დ.ფ.-ის კარების მახასიათლებლები (ჩარჩოს ზომები, კარის  ფრთის   სისქე, თამასის ზომები, მ.დ.ფ.-ის სისქე, საკეტის და სახელურების ტიპები და ა.შ).

 • კ-8; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 700 - 15 ცალი. ფართი -1,54მ2. სულ - 23,12მ2
 • კ-8; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 700 - 18 ცალი. ფართი -1,54მ2. სულ - 27,7მ2
 • კ-8'; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2100 X 700 - 2 ცალი. ფართი -1,47მ2. სულ - 2,94მ2
 • კ-9; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 800 - 21 ცალი. ფართი -1,76მ2. სულ - 37,0მ2
 • კ-9; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 800 - 21 ცალი. ფართი -1,76მ2. სულ - 37,0მ2
 • კ-10; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 900 - 22 ცალი. ფართი -1,98მ2. სულ - 43,56მ2
 • კ-10; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 900 - 31 ცალი. ფართი -1,98მ2. სულ - 61,40მ2
 • კ-10'; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2050 X 900 - 2 ცალი. ფართი -1,85მ2. სულ - 3,7მ2
 • კ-11; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1000 - 3 ცალი. ფართი -2,2მ2. სულ - 6,6მ2
 • კ-11; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1000 - 5 ცალი. ფართი -2,2მ2. სულ - 11,0მ2
 • კ-11'; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2050 X 1000 - 1 ცალი. ფართი -2,05მ2. სულ - 2,05მ2
 • კ-11'; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2050 X 1000 - 1 ცალი. ფართი -2,05მ2. სულ - 2,05მ2

სულ კარებების რაოდენობა 142 ც. მთლიანი ფართი 258,1მ2.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:
იურიდიული  და ფიზიკური პირებისათვის:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ბოლო 15 დღის.
 • შედარების აქტი ბიუჯეტთან - ელექტრონული წესი.
 • ინფორმაცია ძირითადი თანამდეობებზე მომუშავეთ კვალიფიკაციის შესახებ (CV)
 • ინფორმაცია 3-5 წლის მანძილძე გაწეული ანალოგიური მომსახურეობის (სამუშაოების) შესახებ ფოტომასალით.

მოკლე ინსტრუქცია სატენდერო წინადადებების შედგენის წესის შესახებ:

 • შესყიდვის ფასი უნდა წარმოდგენილი იქნას ლარებში;
 • შესყიდვის ფასი უნდა იყოს შედგენილი გადმოცემული პროექტის მიხედვით .
 • სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე                                                                
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი სამუშოების ხანგრძლიობა და სამუშოების გრაფიკი
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი პროდუქციის საგარანტიო ვადა
 • სატენდერო წინადადების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება პრეტენდენტის შესყიდვის ფასი, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, შემოთავაზებული მეთოდოლოგია და მიდგომების ეფექტურობა.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

პრეტენდენტმა წერილობით განაცხადი ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სატენდერო წინადადება და მუშაობის გრაფიკი, ერთ დახურულ კონვერტში, უნდა წარმოადგინოს 2020 წლის 3 ივლისს 16 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.N 39ა 10 სართული, ოთახი N14 ან N1. საკონტაქტო პირი გიორგი გუგუნაშვილი ტელ 599537723

შესასრულებელი სამუშაოების დეტალები და მასალა შეგიძლიათ დააზუსტოდ პროექტის მთავარ არქიტექტორთან ბ-ონ მერაბ ნათაძესთან ტელ: 599102196 ან ლერი მეძმარიაშვილთან ტელ: 593339765

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ მშენებლობის კოორდინატორთან ვახტანგ ბიბილაშვილთან ტელ: 599277907

ტენდერის კატეგორია:

 • 44200000 სტრუქტურული მასალები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები