ჩაბარების ვადა:

3 ივლისი 2020, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T7035 - ტენდერი უგდიდის შალვა დადიანის სახეელობის დრამტული თეატრის შეღებილი RAL 8015 ფერით ლითონის კარების დამზადება/მონტაჟზე

ტენდერის აღწერილობა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ასოციაცია ატუ“ აცხადებს ტენდერს და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტია: ზუგდიდის შალვა დადიანის სახეელობის დრამტული თეატრი.

შეღებილი RAL 8015 ფერით ლითონის კარების დამზადება - მონტაჟი თანდართული ნახაზების და სპეციფიკაციის მიხედვით:

პრეტენდენტმა უნდა  წარმოადგინოს მის მიერ წარმოებული ლითონის კარებზე გამოყენებული მასალების მახასიათებლები (ჩარჩოს ზომები და ტიპი, კარის ფრთის სისქე, ლითონის ფურცლის სისქე, საკეტის და სახელურის ტიპები და ა.შ.)

 • კ-12; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 700 - 2 ცალი. სულ - 3,08 მ2
 • კ-12; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 700 - 2 ცალი. სულ - 3,08 მ2
 • კ-12'; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2100 X 800 - 3 ცალი. სულ - 5,04 მ2
 • კ-12'; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 800 - 3 ცალი. სულ - 5,04 მ2
 • კ-13; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 900 - 4 ცალი. სულ - 7,92 მ2
 • კ-13; მარვხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 900 - 6 ცალი. სულ - 11,88 მ2
 • კ-13'; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2100 X 900 -1 ცალი. სულ - 1,89 მ2
 • კ-13'; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2100 X 900 - 1 ცალი. სულ - 1,89 მ2
 • კ-13''; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2000 X 900 - 1 ცალი. სულ - 1,8 მ2  
 • კ-14; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1000 - 3 ცალი. სულ - 6,6 მ2  
 • კ-14; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1000 - 2 ცალი. სულ - 4,4 მ2  
 • კ-14'; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1100 - 1 ცალი. სულ - 2,42 მ2  
 • კ-14'; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1100 - 1 ცალი. სულ - 2,42 მ2  
 • კ-15; ორფრთიანი. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1400 - 5 ცალი. სულ - 15,4 მ2  
 • კ-16; ორფრთიანი. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1500 - 1 ცალი. სულ - 3,3 მ2  
 • კ-17; ორფრთიანი. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 2100 - 1 ცალი. სულ - 4,62 მ2  
 • კ-18; ორფრთიანი. ზომა (hxb) მმ - 3000 X 2100 - 1 ცალი. სულ - 6,3 მ2  
 • კ-19; ორფრთიანი. ზომა (hxb) მმ - 3280 X 2100 -1 ცალი. სულ - 6,88 მ2  
 • კ-20; ორფრთიანი. ზომა (hxb) მმ - 4600 X 2500 - 1 ცალი. სულ - 11,5 მ2  
 • კ-21; ორფრთიანი. ზომა (hxb) მმ - 5600 X 2500 - 1 ცალი. სულ - 14,0 მ2  

სულ კარების რაოდენობა 42 ცალი. მთლიანი ფართი 121,24მ2.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:
იურიდიული  და ფიზიკური პირებისათვის:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ბოლო 15 დღის.
 • შედარების აქტი ბიუჯეტთან - ელექტრონული წესი.
 • ინფორმაცია ძირითადი თანამდეობებზე მომუშავეთ კვალიფიკაციის შესახებ (CV)
 • ინფორმაცია 3-5 წლის მანძილძე გაწეული ანალოგიური მომსახურეობის (სამუშაოების) შესახებ ფოტომასალით.

მოკლე ინსტრუქცია სატენდერო წინადადებების შედგენის წესის შესახებ:

 • შესყიდვის ფასი უნდა წარმოდგენილი იქნას ლარებში;
 • შესყიდვის ფასი უნდა იყოს შედგენილი გადმოცემული პროექტის მიხედვით .
 • სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე                                                                
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი სამუშოების ხანგრძლიობა და სამუშოების გრაფიკი
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი პროდუქციის საგარანტიო ვადა
 • სატენდერო წინადადების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება პრეტენდენტის შესყიდვის ფასი, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, შემოთავაზებული მეთოდოლოგია და მიდგომების ეფექტურობა.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

პრეტენდენტმა წერილობით განაცხადი ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სატენდერო წინადადება და მუშაობის გრაფიკი, ერთ დახურულ კონვერტში, უნდა წარმოადგინოს 2020 წლის 3 ივლისს 16 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.N 39ა 10 სართული, ოთახი N14 ან N1. საკონტაქტო პირი გიორგი გუგუნაშვილი ტელ: 599537723

შესასრულებელი სამუშაოების დეტალები და მასალა შეგიძლიათ დააზუსტოდ პროექტის მთავარ არქიტექტორთან ბ-ონ მერაბ ნათაძესთან ტელ: 599102196 ან ლერი მეძმარიაშვილთან ტელ: 593339765

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ მშენებლობის კოორდინატორთან ვახტანგ ბიბილაშვილთან ტელ: 599277907

ტენდერის კატეგორია:

 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 44200000 სტრუქტურული მასალები