Tenders.ge
საქართველოს ბანკი

T7552 - ტენდერი უტალკო ლატექსის ხელთათმანების შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს უტალკო ლატექსის ხელთათმანების შესყიდვაზე:

დასახელება ზომა შესასყიდი რაოდენობა 1 წყვილის ფასი
(დღგ-ს ჩათვლით)
სულ ფასი
(დღგ-ს ჩათვლით)
უტალკო ლატექსის ხელთათმანი S 10,000 წყვილი
(20,000 ცალი)
- ლარი - ლარი
უტალკო ლატექსის ხელთათმანი M 40,000 წყვილი
(80,000 ცალი)
- ლარი - ლარი
უტალკო ლატექსის ხელთათმანი L 10,000 წყვილი
(20,000 ცალი)
- ლარი - ლარი
 სულ ფასი  - ლარი

ძირითადი მახასიათებლები: არასტერილური ხელთათმანი, უტალკო ლატექსი სერტიფიცირებული, არა ალერგიული, მაღალი მგრძნობელობის, მუყაოს კოლოფებით შეფუთული.

მიწოდების ვადა (კალენდარული დღე)  

შენიშვნა: საქონლის მოწოდების ვადა არ უნდა იყოს 1 თვეზე მეტი, ხოლო ნიმუშის წარმოდგენა არაუმეტეს 5 დღისა.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • ტენდერის მიმდინარეობის განმავლობაში პრეტენდენტებმა უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი.
 • ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით E-mail-ით ან ტელეფონით.
 • ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს.
 • ტენდერი ჩატარდება 3 ბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით, ვაჭრობა გაიმართება ჯამურ შესასყიდ რაოდენობაზე, ბიჯის ოდენობა 500 ლარი;

ტენდერში მონაწილეობის პირობები:

 • ტენდერი ცხადდება გამარჯვებულთან ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მოთხოვნილი პროდუქციის შესყიდვის ფარგლებში მხარეთა შორის თანამშრომლობის ძირითადი პირობები (შემდგომში - ხელშეკრულება).
 • ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.
 • საქონლის შესყიდვა მოხდება ერთჯერადად;
 • ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ნიმუში;
 • ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს, გააუქმოს ან გადაავადოს ტენდერი თავისი შეხედულებისამებრ;

სატენდერო მოთხოვნები:

 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა;
 • შემოთავაზებული ძირითადი პროდუქცია სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში მოცემულ პარამეტრებს.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

 • წინამდებარე დოკუმენტი შევსებული ცხრილით, ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ;
 • საბანკო რეკვიზიტები;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში. ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის, 14 სექტემბერი, 17:00 სთ.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი;
 • ვაჭრობის ბიჯი: 500 ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
კონსტანტინე მეტრეველი
ტელ: +995 595 03 64 84
ელ. ფოსტაKo.Metreveli@bog.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები
 • 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები