ჩაბარების ვადა:

26 ნოემბერი 2020, 12:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T8142 - ტენდერი საპოხი ზეთებისა და სპეციალური სითხეების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ აცხადებს ტენდერს შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ საპოხი ზეთებისა და სპეციალური სითხეების შესყიდვაზე. 

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს  ქუჩა #15.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხდება სატენდერო დოკუმენტაციაში (იხ. თანდართული ფაილები) მითითებული ფორმების და მოთხოვნების მიხედვით.

ინფორმაციის არა სრული მოცულობით წარდგენის ან  არა სწორად გაფორმების შემთხვევაში, კომერციული წინადადება არ განიხილება.

კომერციული წინადადებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 26.11.2020 12:00 საათისა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ კომერციული წინადადებები არ მიიღება. 

ტენდერის კატეგორია:

  • 09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები