ჩაბარების ვადა:

1 დეკემბერი 2020, 12:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T8155 - ტენდერი შიდა ქსელის სარკინიგზო გამწმენდი ნაგებობის რეალიზაციაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ აცხადებს ტენდერს შიდა ქსელის სარკინიგზო გამწმენდი ნაგებობის რეალიზაციაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს  ქუჩა #15.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხდება სატენდერო დოკუმენტაციაში (იხ. თანდართული ფაილები) მითითებული ფორმების და მოთხოვნების მიხედვით.

ინფორმაციის არა სრული მოცულობით წარდგენის ან  არა სწორად გაფორმების შემთხვევაში, კომერციული წინადადება არ განიხილება.

კომერციული წინადადებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 01.12.2020 12:00 საათისა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ კომერციული წინადადებები არ მიიღება. 

ტენდერის კატეგორია:

  • 34900000 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები