ჩაბარების ვადა:

25 ნოემბერი 2020, 17:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T8194 - ტენდერი ჭანჭიკების და ხრახნების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ზომის ხრანხების და ჭანჭიკების შეყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

# დასახელება ზომის ერთეული რაოდენობა
1 საკისრე - 10 მ კგ. 120
2 საკისრე - 12 მ კგ. 180
3 საკისრე - 16 მ კგ. 360
4 საკისრე - 4 მ კგ. 48
5 საკისრე - 6 მ კგ. 20
6 საკისრე - 8 მ კგ. 60
7 ქანჩი 10 მ. კგ. 240
8 ქანჩი 12 მ. კგ. 60
9 ქანჩი 16 მ. კგ. 360
10 ქანჩი 4 მ. კგ. 24
11 ქანჩი 6 მ. კგ. 12
12 ქანჩი 8 მ. კგ. 12
13 ქანჩი კაპრონიანი 6 მ. ცალი 600
14 ქანჩი კაპრონიანი 8 მ. ცალი 2400
15 ქანჩი მ*20 კგ. 20
16 შემაერთებელი ქანჩი მ6 კგ. 360
17 ჭანჭიკი 10*30 კგ. 160
18 ჭანჭიკი 10*70 კგ. 240
19 ჭანჭიკი 20*80 კგ. 30
20 ჭანჭიკი 6*15 კგ. 60
21 ჭანჭიკი 6*40 კგ. 40
22 ჭანჭიკი 8*40 კგ. 180
23 ჭანჭიკი გლუვთავიანი 8*40 კგ. 60
24 ხრახნი 4*16 კგ. 40
25 ხრახნი 5*12 კგ. 12
26 ხრახნი 6*15 კგ. 12
27 ხრახნი თავაკების გარეშე (ღერო) 16*2000 ცალი 1200
 • მოწოდება უნდა განხორციელდეს რამოდენიმე ეტაპად 2021 წლის დეკემბრამდე.
 • ხელშეკრულების გაფორმებამდე საჭიროა პროდუქტის სატესტოდ მოწოდება.

სატენდერო პირობები

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი
  - ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით, კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში ხელშეკრულებაში ჩაიდება მუხლი ფასების ცვლილებასთან დაკავშირებით სავალუტო კურსის პროპორციულად.
  - ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

შემოთავაზების მიღების ბოლო ვადაა 25/11/2020 17:00 საათი

 • ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;
 • განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;
 • სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს;
 • გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;
 • ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება.
 • მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია.
 • დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;
 • სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • დაინტერესებულმა პირებმა წინადადება უნდა წარმოადგინონ შესყიდვების ელექტრონული სისტემის www.tenders.ge საშუალებით;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის, 25 ნოემბერი, 17:00 სთ;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
მობ: +995 599 27 87 97
ელ. ფოსტა: ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  20 ნოემბერი 2020 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა