ჩაბარების ვადა:

20 აპრილი 2021, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T9229 - ფასთა გამოკითხვა ქ. ჭიათურაში და ქ. ტყიბულში არსებული სამთოსამაშველო ოცეულებისთვის სამთოსამაშველო აღჭურვილობისა და მოწყობილობების შესყიდვაზე

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

შპს ,,სამთომაშველი“ აცხადებს ფასთა გამოკითხვას ქ. ჭიათურაში და ქ. ტყიბულში არსებული სამთოსამაშველო ოცეულებისთვის სამთოსამაშველო აღჭურვილობისა და მოწყობილობების შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტის დასახელება:

 • ქ. ჭიათურაში და ქ. ტყიბულში არსებული სამაშველო ოცეულებისთვის სამთოსამაშველო აღჭურვილობა და მოწყობილობები
 • 27ერთეული რესპირატორი (მაიზოლირებელი სასუნთქი აპარატი) ნიღბითა და  სატუჩით;
 • 2 ერთეული რესპირატორის შესამოწმებელი მოწყობილობა;
 • 1 ერთეული ჟანგბადის დასაჭირხნი კომპრესორი;
 • 2 ერთეული გაზის ანალიზატორი. 

საქონლის ტექნიკური პარამეტრები/მომსახურების/ სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა:

 • საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების შესაბამისად (იხ. მიბმული ფაილ(ებ)ი);
 • ფასთა გამოკითხვის შედეგად  გამოვლენილ გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებას იტოვებს, მოსთხოვოს მომწოდებელს ნიმუშების წარმოდგენა.

ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციაში.

ფასთა გამოკითხვის შედეგად შერჩეულ პირს, ხელშეკრულების გაფორმებამდე შესაძლებელია მოეთხოვოს სხვა დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენის ვალდებულება, რაზეც ეცნობებათ დამატებით და განესაზღვრებათ შესაბამისი ვადა. 

პრეტენდენტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • კომპანიის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონები; 
 • კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა);
 • განახლებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან კომპანიის რეგისტრაციის შესახებ და საბანკო რეკვიზიტები;
 • ინფორმაცია რეორგანიზაცია/ლიკვიდაციის შესახებ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა რეგისტრირებული არ არის;
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ არ მიმდინარეობს მის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება;
 • ცნობა საგადასახადო სამსახურიდან დავალიანების არარსებობის შესახებ. 

არარეზიდენტი პირის შემთხვევაში - ზემოხსენებულის შესაბამისი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია. 

ფასთა გამოკითხვის ჩაბარების პირობები:

 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ, ან ინგლისურ ენაზე ბეჭდური სახით, დალუქულ კონვერტში, მისამართზე: კოსტავას ქ. N70. 0171, თბილისი, საქართველო. კონვერტს გარედან უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ფასთა გამოკითხვის დასახელება, პრეტენდენტის საკონტაქტო ინფორმაცია. დაინტერესებულმა პირებმა წინადადებები უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2021 წლის 20 აპრილის 18:00 სთ-მდე.

საკონტაქტო პირი: თამარ ჯაფიაშვილი
მობ: +995 5 95 03 45 66
ელ. ფოსტა: t.japhiashvili@amadco.ge

Price inquiry Description:

“Mine-Rescue” LTD  Declares Price Inquiry for the Purchase of the Rescue Equipment and Devices for the Mine-Rescuers 20-Strong Teams in the Towns of Chiatura and Tkibuli.

Name of the Item for purchase:

 • Rescue Equipment and Devices for Mine-Rescuers 20-Strong Teams in the Towns of Chiatura and Tkibuli
 • Respirators (Isolating Breathing Apparatus) with the mask and mouthpiece - 27 pcs;
 • Devices for Checking Respirators (Isolating Breathing Apparatus) - 2 pcs;
 • Oxygen pumping compressor - 1 pc;
 • Gas Analyzer – 2 pcs.

Technical Parameters of the Goods/ Description of the Service/Work (Technical Specification), Quantity/Scope of the Item for Purchase:

 • Goods shall be delivered in accordance with the buyer’s technical specifications (see the attached file(s));
 • In case of execution of the contract with the winning bidder declared as a result of the price inquiry, the buyer organization reserves the right to ask the supplier to submit the samples. 

Price List/Cost Estimation:

 • The bidder declared as a result of the price inquiry shall submit the proposal in line with the buyer’s specifications regarding the price, quality, compliance with the international standards and the delivery term of the goods (including the stage-by-stage delivery, if any).
 • In the price inquiry, the total price of the goods subject to purchase, delivery terms and rendering the installation and testing services will be prioritized.   

Requirement for Compliance with  the  Licensing, Accreditation, Quality, Standards, etc. Documentation. 

At the selection stage, the bidder is to submit the certificate(s) of compliance/document(s) and the technical passport (if required, the purchasing company reserves the right to request the supplier to submit (within a reasonable term) the documentation translated into the Georgian language and notary certified) issued by the manufacturer. 

Prior the execution of the contract, the purchasing company is authorized to ask the winning supplier to submit the document certifying its experience in the delivery of similar goods over the last 3 years: the contracts along with the relevant acceptance acts or/and etc. delivery document(s) the total annual value of which is no less than 150 000 GEL.  

Prior to execution of the contract, the person selected as a result of the price inquiry may be asked to submit additional documentation to be notified in advance, with the relevant term defined.

The documents for submission by the bidder:

 • details of the company: full name, address and phone numbers; 
 • brief description of the company business; 
 • an updated abstract from the Registry of Entrepreneurs and Non-entrepreneurial (Non-Commercial) Legal Entities setting out ther egistration and bank detailes;
 • information on reorganization/liquidation from the Registry of Entrepreneurs and Non-entrepreneurial (Non-Commercial) Lega lEntities;
 • a certificate issued by the National Agency of Public Registry stating that no legal restriction is registered on the assets of the legal entity;
 • Court certificate confirming that no insolvency proceeding sareunder way against the legal entity;
 • certificate issued by the tax authority on absence of in debtedness. 

In case of a non-resident person – the registration documentation similar to ones listed above. 

The Proposal Submission Terms:

 • The proposal printed in the Georgian or English languages shall be placed in a sealed envelope and sent to the following address: N70 Kostava St., 0171, Tbilisi, Georgia. The bidder’s identity, name of the price inquiry and the bidder’s contact details shall be inscribed on the envelope. The bidders shall submit their proposals no later than 18:00, 20th April, 2021.

Ms. Tamar Japiashvili: contact person
Tel: +995 5 95 03 45 66,
Email: t.japhiashvili@amadco.ge

please see more information on attached files.

ტენდერის კატეგორია:

 • 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები