ჩაბარების ვადა:

13 მაისი 2021, 18:00

სტატუსი:

არ შედგა

E
ელ. ტენდერი
T9474 - ტენდერი სასმელი წყლისა და ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვაზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. ტენდერის ჩაბარების ბოლო ვადაა 13 მაისი, 18:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ („შემსყიდველი“) პრეტენდენტებს სთავაზობს  გამოცხადებულ ტენდერში: „სასმელი წყლისა და ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა 2020-2021“ - მონაწილეობასა და წინადადების წარმოდგენას.

 • წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, პრეტენდენტს განემარტოს შემსყიდველის მოთხოვნები და პირობები სრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარსადგენად.
 • გამარჯვებულ პირთან 1-წლიანი მოქმედების ხელშეკრულებას გააფორმებს სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ და სს „ევექსის კლინიკები“.

შერჩევა ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

 • პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2020 წლის 13 მაისის 18:00 საათისა.
 • შემსყიდველი განიხილავს შემოსულ სატენდერო წინადადებებს და მოახდენს პრეტენდენტ/ებ/ის, წარმოდგენილი წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენას, წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით. 
 • საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/თან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები. 
 • საბოლოო ეტაპზე გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება.. 

ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში: 

 • ტენდერის გამოცხადება 20 მაისი 2020 წ.
 • სატენდერო წინადადებების მიღება 13 მაისი 2020 წ.
 • გამარჯვებული პრეტენდენტ/ებ/ის გამოვლენა და შეტყობინების გაგზავნა  29 მაისი 2020 წ.
 • ხელშეკრულების გაფორმება 2 ივნისი 2020 წ.

შემსყიდველი იტოვებეს უფლებას, ტენდერის მიმდინარეობის  ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, საკუთარი შეხედულებისამებრ. 

ტენდერის შეჩერების / შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის მიღება პრეტენდენტ/ებ/ს შეეძლებათ სატენდერო განცხადების პორტალზე.

შემსყიდველი იტოვებეს უფლებას, გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე გააფართოვოს ან შეცვალოს მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან/შესყიდვასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება სატენდერო განცხადებების პორტალზე. 

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • სატენდერო წინადადებების წარდგენა უნდა მოხდეს ელექტრონულად, www.tenders.ge-ზე, დახურული კონვერტის პრინციპით.
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 13 მაისი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

შერჩევის პროცესის მსვლელობისას პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Evex_Purchasing@evex.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 41100000 ბუნებრივი წყალი

სატენდერო დოკუმენტაცია

დანართი 1- განფასება დანართი 1- განფასება
დანართი 2 - ნასყიდობის ხელშეკრულების ნიმუში დანართი 2 - ნასყიდობის ხელშეკრულების ნიმუში
დანართი 3 - ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ დანართი 3 - ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ
დანართი 4 - შეთანხმება კონფიდენციალურობაზე დანართი 4 - შეთანხმება კონფიდენციალურობაზე
დანართი 5 - აფიდავიტი დანართი 5 - აფიდავიტი
დანართი 6 ჰოსპიტლების მისამართები დანართი 6 ჰოსპიტლების მისამართები
ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია
RFP-სასმელი წყლისა და ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა RFP-სასმელი წყლისა და ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა
ყველას ჩამოტვირთვა

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  11 მაისი 2021 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
თიბისი დაზღვევა - შიდა