ჩაბარების ვადა:

20 სექტემბერი 2021, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T10613 - ტენდერი საძრიკვლის მოწყობის სამუშაოებზე

ტენდერის აღწერილობა:

სსავტომობილისტი აცხადებს ტენდერს კომპანიების შერჩევაზე საძირკვლის მოწყობის სამუშაოების ჩასატარებლად.

პროექტის აღწერილობა იხილეთ მიბმულ ფაილში.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარადგინონ:

 • კომპანიის მიმოხილვა მოკლე ინფორმაცია და რეკვიზიტები (განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ სამი წელიწადია დაფუძნებული)
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • კომპანიის მიერ შესრულებული მინიმუმ სამი პროექტი- ხელშეკრულება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი, სადაც იკითხება შესრულებული სამუშაო/ბიუჯეტი და ვადები.
 • ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • ბოლო ორი წლის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოებზე, დამკვეთი ორგანიზაციის მიერ გაცემული მინიმუმ ერთი სარეკომენდაციო წერილი;
 • საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) საკონტაქტო ინფორმაცია;

 • შევსებული ხარჯთაღრიცხვა ყველა ხარჯის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით, პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით დამოწმებული (მიიღება ელექტრონული ხელმოწერა ან/და შტამპი);
 • პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში კონკრეტული სამუშაოების შესრულების ვადები ჩაშლილად (კალენდარული დღე);

განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 13 სექტემბერი 2021 წელი
 • შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 20 სექტემბერი, 18:00 საათი.
 • გთხოვთ შემოთავაზებები გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: tenders@phfavorite.ge

დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში საკონტაქტო პირი:
ია ბარამიძე
მობ: 593 55 85 75

ტენდერის კატეგორია:

 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები