ჩაბარების ვადა:

24 იანვარი 2022, 17:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T11770 - ტენდერი ტურბინის სარეზერვო წინა, უკანა სახურავების აღდგენა და ახალი წინა, უკანა ლაბირინთული შემჭიდროვების, უჟანგავი ფოლადის პერანგის და შემამჭიდროვებელი რგოლის დამზადებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს “საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” აცხადებს ტენდერს: ტურბინის სარეზერვო წინა, უკანა სახურავების აღდგენა და ახალი წინა, უკანა ლაბირინთული შემჭიდროვების, უჟანგავი ფოლადის პერანგის და შემამჭიდროვებელი რგოლის დამზადებაზე 11.01-GIEC-HYDRO-TURBINA/Service-2022

სამუშაოს სპეციფიკაცია:

ლოტი #1

 • ტურბინის სარეზერვო წინა სახურავის აღდგენა - 1 ცალი;
 • ტურბინის სარეზერვო უკანა სახურავის აღდგენა - 1 ცალი.
 • წინა ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება – 2 ცალი;
 • უკანა ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება – 2 ცალი;

ლოტი #2

 • უჟანგავი ფოლადის პერანგის დამზადება- 2 კვანძი
 • შემამჭიდროვებელი რგოლი დამზადება- 2 ცალი

დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:

 • დეტალების ნახაზები; (დანართი #1-5)
 • ტექნიკური დავალება. (დანართი #6)

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური/მსგავსი სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);
 • ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
  - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე. 

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

წინადადების წარდგენის წესი:

 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 24 იანვარი, 17:00 საათი.
 • წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.  
 • დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი (11.01-GIEC-HYDRO-TURBINA/Service-2022);

საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:
შალვა გოგოლაძე 
ელ.ფოსტა: shgogoladze@gig.ge
საკონტაქტო ნომერი: 591 12 97 74

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
ლერი ჭიპაშვილი; 
საკონტაქტო ნომერი: 599 88 11 66

ტენდერის კატეგორია:

 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები
 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 44200000 სტრუქტურული მასალები
 • 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები